ĐTC Phanxicô phê chuẩn 7 lời cầu mới trong Kinh Cầu Thánh Cả Giuse

03-05-2021 1,133 lượt xem

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích
Thư gởi các Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục
Về một số lời cầu mới trong Kinh Cầu Thánh Giuse

Thành phố Vatican, ngày 01 tháng 05 năm 2021, Lễ Thánh Giuse

Thưa Quý Đức Hồng Y
Thưa Quý Đức Giám Mục,

Vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội Hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô, đã công bố Tông thư Patris corde – Trái Tim Người Cha, với mục đích “tăng cường tình yêu của chúng ta đối với vị thánh vĩ đại này, để khuyến khích chúng ta cầu khẩn xin Ngài cầu bầu, cũng như noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của Ngài”.

Dưới ánh sáng này, đây có lẽ là cơ hội thích hợp để cập nhật Kinh cầu tôn vinh Thánh Giuse, đã được Tòa thánh phê chuẩn vào năm 1909 (xem Công Báo Tòa Thánh 1 [1909] 290-292), bằng cách thêm vào bảy lời khẩn cầu mới rút ra từ diễn từ của các Đức Giáo Hoàng, khi các ngài trình bày các khía cạnh của nhân vật bảo trợ Giáo hội Hoàn vũ. Những lời này là: “Custos Redemptoris” Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế (xem Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông Huấn Redemptoris Custos - Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế; “Serve Christi” Đấng Phụng Sự Chúa Kitô (xem Thánh Phaolô VI, Bài giảng ngày 19.3.1966, được tham chiếu trong Redemptoris custos n. 8 và Patris corde n. 1); “Minister salutis” Thừa Tác Viên Ơn Cứu Độ (Thánh Gioan Kim Khẩu, được tham chiếu trong Redemptoris custos, n. 8); “Fulcimen in difficultatibus” Đấng Hướng Dẫn Trong Thời Gian Truân (xem Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông Thư Patris corde, Lời Dẫn Nhập); và “Patrone exsulum, afflictorum, pauperum” Đấng Bảo Trợ Kẻ Lưu Đày, Người Đau Khổ, Kẻ Nghèo Khó (Patris corde, n. 5).

Những lời kêu cầu mới đã được trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã chấp thuận việc đưa thêm vào Kinh Cầu Thánh Giuse, như trong văn bản đính kèm với bức thư này.

Các Hội đồng Giám mục sẽ có trách nhiệm xem xét việc dịch và công bố Kinh Cầu bằng các ngôn ngữ trong khả năng của các ngài; những bản dịch này không cần sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Theo sự phán xét thận trọng của các ngài, các Hội đồng Giám mục cũng có thể đưa ra những lời kêu cầu khác mà Thánh Giuse được tôn vinh tại các quốc gia của các vị. Những bổ sung như vậy cần được thực hiện ở vị trí thích hợp và bảo tồn thể loại văn học của Kinh Cầu.

Trong khi vui mừng thông báo cho quý chư huynh về điều khoản này để quý chư huynh tường tận và thực hiện, xin cho phép tôi nhân cơ hội này để bảo đảm với các chư huynh những lời chúc tốt nhất của tôi.

Trân trọng trong Chúa,

+ X Arthur Roche

Tổng giám mục thư ký Bộ

Cha Corrado Maggioni, SMM - Phụ tá thư ký Bộ

Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

LETTER TO THE PRESIDENTS
OF THE CONFERENCES OF BISHOPS
ON SOME NEW INVOCATIONS
IN THE LITANY IN HONOUR OF SAINT JOSEPH

Vatican City, 01 May 2021, Saint Joseph the Worker

Your Eminence
Your Excellency,

On the 150th anniversary of the proclamation of Saint Joseph as Patron of the Universal Church, the Holy Father, Pope Francis, published the Apostolic Letter Patris corde, with the aim «to increase our love for this great saint, to encourage us to implore his intercession and to imitate his virtues and his zeal».

In this light it appeared opportune to update the Litany in honour of Saint Joseph, approved by the Apostolic See in 1909 (cf. Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), by integrating seven new invocations drawn from the interventions of the Popes who have reflected on aspects of the figure of the Patron of the Universal Church. They are as follows: «Custos Redemptoris» (cf. Saint John Paul II, Ap. Exhort. Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf. Saint Paul VI, Homily of 19.3.1966, quoted in Redemptoris custos n. 8 and Patris corde n. 1); «Minister salutis» (Saint John Chrysostom, quoted in Redemptoris custos, n. 8); «Fulcimen in difficultatibus» (cf. Francis, Ap. Let. Patris corde, prologue); «Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5).

The new invocations were presented to the Holy Father, Pope Francis, who approved their integration into the Litany of Saint Joseph, as found in the text attached to this letter.

It will be the responsibility of the Episcopal Conferences to see to the translation and publication of the Litany in the languages which are within their competency; these translations do not require the confirmation of the Apostolic See. According to their prudential judgement Episcopal Conferences can also introduce other invocations by which Saint Joseph is honoured in their countries. Such additions should be made in the proper place and preserve the literary genre of the Litany.

While I am pleased to inform you of this provision for your information and implementation, allow me to take this opportunity to assure you of my best wishes.

Yours sincerely in the Lord,

X Arthur Roche
Archbishop Secretary

Fr. Corrado Maggioni, S.M.M.
Undersecretary

Source: https://press.vatican.va

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung Kinh Cầu Thánh Giuse Mới Cập Nhật

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Thánh Giuse.
Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.
Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông.
Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế.
Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh.
Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.
Thánh Giuse là Đấng Phụng Sự Chúa Kitô.
Thánh Giuse là Thừa Tác Viên Ơn Cứu Độ.

Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa.
Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức.
Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.
Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.
Thánh Giuse rất ngay chính thật thà.
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn.
Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo.
Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo.
Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.
Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con.
Thánh Giuse là Đấng Hướng Dẫn Trong Thời Gian Truân.
Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan.
Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào.
Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Kẻ Lưu Đày.
Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Người Đau Khổ.
Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Kẻ Nghèo Khó.

Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.
Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.
Thánh Giuse là đấng bảo vệ Hội Thánh.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Đáp: Cùng quản cai gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, Chúa đã khấng toan liệu cách khôn ngoan, lưỡi khen chẳng xiết, mà chọn Thánh Giuse làm bạn thanh sạch Đức Mẹ thân sanh Chúa. Xin Chúa hãy khấng ban cho chúng con như đã cung kính Thánh Giuse làm quan thầy bàu chữa dưới đất, thì cũng được nhờ Người cầu thay nguyện giúp trên trời, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An

xc. TÀI LIỆU VỀ NĂM THÁNH GIUSE

LITANIÆ IN HONOREM S. IOSEPH SPONSI B. MARIÆ V.

Kyrie, eléison.

Christe, eléison.

Kyrie, eléison.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus, miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.

Spíritus sancte, Deus, miserére nobis.

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.

Sancta María, ora pro nobis.

Sancte Ioseph, ora pro nobis.

Proles David ínclyta, ora pro nobis.

Lumen Patriarchárum, ora pro nobis.

Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis.

Custos Redemptóris, ora pro nobis.

Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis.

Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis.

Christi defénsor sédule, ora pro nobis.

Serve Christi, ora pro nobis.

Miníster salútis, ora pro nobis.

Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis.

Ioseph iustíssime, ora pro nobis.

Ioseph castíssime, ora pro nobis.

Ioseph prudentíssime, ora pro nobis.

Ioseph fortíssime, ora pro nobis.

Ioseph obedientíssime, ora pro nobis.

Ioseph fidelíssime, ora pro nobis.

Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis.

Amátor paupertátis, ora pro nobis.

Exémplar opíficum, ora pro nobis.

Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis.

Custos vírginum, ora pro nobis.

Familiárum cólumen, ora pro nobis.

Fúlcimen in difficultátibus, ora pro nobis.

Solátium miserórum, ora pro nobis.

Spes ægrotántium, ora pro nobis.

Patróne éxsulum ora pro nobis.

Patróne afflictórum, ora pro nobis.

Patróne páuperum, ora pro nobis.

Patróne moriéntium, ora pro nobis.

Terror dæmónum, ora pro nobis.

Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.

℣. Constítuit eum dóminum domus suæ.

℞. Et príncipem omnis possessiónis suæ.

Orémus.

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere dignátus es, prǽsta, quǽsumus, ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. ℞. Amen.

Source: https://press.vatican.va

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan