ƠN TOÀN XÁ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

22-05-2021 697 lượt xem

Để đáp ứng Tông Hiến Indulgentlarum Doctrina - Tín Lý về Các Ân Xá - Apostolic Constitution Indulgentiaum Doctrima của Đức Phaolô VI ban hành ngày 01/01/1967, trong đó, ở chuẩn định 13 (norm 13), vị Thánh Giáo hoàng đã ngỏ ý muốn "quyển tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá - The Enchiridion of Indulgences cần phải được duyệt lại theo chiều hướng bao gồm cả việc liên kết các ân xá với những kinh nguyện quan trọng cũng như những việc đạo đức, bác ái và thống hối", Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh The Enchiridion of Indulgences - sắc lệnh tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá, một văn kiện đã được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/06/1968 và được ban hành ngày 29/06/1968.

Về các điều kiện để lãnh Ơn Toàn Xá, trừ trường hợp hấp hối, mỗi ngày chỉ được lãnh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6, và phải có một tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng bằng các kinh nguyện Lạy Cha và Kính Mừng (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), ba điều kiện này có thể thực hiện trước hay sau lãnh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng tốt nhất bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, còn xưng tội thì chỉ cần 1 lần có thể lĩnh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Trong sắc lệnh cẩm nang về ân xá này của Tòa Thánh có tất cả 70 kinh nguyện cũng như các việc làm được tiểu xá (partial indulgence) hay đại xá cũng gọi là toàn xá (plenary indulgence), hoặc có kinh nguyện lúc được tiểu xá lúc được toàn xá. Điển hình nhất là Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa - Te Deum và Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator. Hai kinh này nếu đọc vào dịp thường thì được tiểu xá, còn nếu Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa - Te Deum được đọc một cách công khai (publicly) vào ngày đặc biệt cuối năm 31/12, và Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator được đọc một cách công khai (publicly) vào ngày đặc biệt Đầu Năm 01/01, thì được Ơn Toàn Xá. 

Các Ơn Toàn Xá 
có thể được lãnh nhận vào các cơ hội sau đây
(trích The Enchiridion of Indulgences trong phần
Other Grants Of Indulgences và được liệt kê theo thứ tự từ 1 tới 70)

Các ngày đặc biệt:

11- Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô khi kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành hay Đền Thờ Thánh Phêrô.

13- Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 khi viếng thăm nghĩa trang.

17- Thứ Sáu Tuần Thánh nếu phụ giúp việc phụng vụ tôn thờ Thánh Giá và Hôn Thánh Giá.

26- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu nếu đọc Kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu của Đức Piô XII.

27- Lễ Chúa Kitô Vua nếu đọc Kinh Dâng Loài Người cho Chúa Kitô Vua của Đức Lêô X.

59- Thứ Năm Tuần Thánh khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Chầu Thánh Thể.

59- Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Chầu Thánh Thể.

60- Ngày cuối năm nếu đọc Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa - Te Deum.

61- Lễ Hiện Xuống nếu đọc Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator một cách công khai.

61- Ngày đầu năm nếu đọc Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến - Veni, Creator một cách công khai.

65- Ngày Lễ Quan Thầy của giáo xứ khi viếng nhà thờ giáo xứ và đọc 01 Kinh Lạy Cha và 01 Kinh Tin Kính.

66- Ngày thánh hiến một Thánh Đường hay Bàn Thờ - nếu đến kính viếng và đọc 01 Kinh Lạy Cha cùng 01 Kinh Tin Kính.

67- Ngày Lễ Các Đẳng 02/11 nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường và đọc 01 Kinh Lạy Cha cùng 01 Kinh Tin Kính.

68- Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Dòng nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường của dòng và đọc 01 Kinh Lạy Cha cùng 01 Kinh Tin Kính.

70- Vọng Vượt Qua khi lập lại lời hứa rửa tội của mình.

Các ngày đặc biệt và ở những nơi đặc biệt:

11- Một trong 4 Đền Thờ Chính ở Rôma (the Patriarchal Basilicas in Rome) vào một trong các dịp như:

Quan thầy của đền thờ; Bất cứ ngày lễ trọng buộc nào trong phụng niên; Và bất cứ ngày nào thích hợp của mỗi người; và khi kính viếng thì đọc 01 Kinh Lạy Cha và 01 Kinh Tin Kính.

Các ngày đặc biệt trong đời sống Kitô hữu:

25- Tham dự ít là 3 Ngày Tĩnh Tâm trọn vẹn.

28- Trong Giờ Lâm Tử (có thể lãnh hơn 1 Ơn Toàn Xá 1 ngày).

42- Ngày Rước Lễ Lần Đầu hay phụ giúp nghi thức Rước Lễ Lần Đầu.

43- Ngày Lễ tạ ơn của Tân linh Mục hay phụ giúp Lễ tạ ơn.

49- Mừng Thụ Phong Linh Mục (Jubilees - Lễ Bạc 25 năm, Vàng 50 năm, Ngọc 60 năm) và ai phụ giúp lễ này.

70- Ngày kỷ niệm lãnh nhận Bí tích Rửa Tội khi lập lại lời hứa rửa tội.

Ở thời điểm thuận tiện tùy nghi:

3- Khi Tôn Thờ Thánh Thể (ít là nửa tiếng - one half an hour, còn viếng Chúa trong chốc lát thì được ơn tiểu xá)

48- Khi Lần Chuỗi Mân Côi (50 chục kinh liên tục, vừa đọc vừa suy gẫm) trong nhà thờ, chung gia đình, chung Hội Đoàn

50- Khi Đọc Kinh Thánh liên tục ít là nửa tiếng (one half an hour).

63- Khi Đi Đàng Thánh Giá.

Vào một dịp đặc biệt:

12- Dịp Đức Thánh Cha Ban Phép Lành dù qua truyền thanh.

23- Dịp Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Thánh Thể khi tham dự.

41- Dịp Tuần Phòng khi nghe một số bài giảng và tham dự nghi thức bế mạc long trọng.

58- Dịp Công Đồng Giáo phận nếu viếng ngôi thánh đường tổ chức công đồng và đọc 01 Kinh Lạy Cha và 01 Kinh Tin Kính

Mới từ năm 2002 - Lễ Lòng Chúa Thương Xót.

(http://www.vatican.va//roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629_decree-ii_en.html)

Các Kinh đọc để lãnh Ơn Toàn Xá 
về thời gian vào hai ngày cuối năm và đầu năm

60- The Te Deum (Te Deum)

O God, we praise you, and acknowledge you to be the supreme Lord.
Everlasting Father, all the earth worships you.
All the Angels, the heavens and all angelic powers,
All the Cherubim and Seraphim, continuously cry to you:
Holy, holy, holy, Lord, God of Hosts!
Heaven and earth are full of the Majesty of your glory.
The glorious choir of the Apostles,
The wonderful company of Prophets,
The white-robed army of Martyrs, praise you.
Holy Church throughout the world acknowledges you:
The Father of infinite Majesty;
Your adorable, true and only Son;
Also the Holy Spirit, the Comforter.
O Christ, you are the King of glory!
You are the everlasting Son of the Father.
When you took it upon yourself to deliver man,
You did not disdain the Virgin's womb.
Having overcome the sting of death,
you opened the Kingdom of Heaven to all believers.
You sit at the right hand of God in the glory of the Father.
We believe that you will come to be our Judge.
We, therefore, beg you to help your servants whom you have
redeemed with your Precious Blood.
Let them be numbered with your Saints in everlasting glory.
Save your people, O Lord, and bless your inheritance!
Govern them, and raise them up forever.
Every day we thank you.
And we praise your Name forever; yes, forever and ever.
O Lord, deign to keep us from sin this day.
Have mercy on us, O Lord, have mercy on us.
Let your mercy, O Lord, be upon us, for we have hoped in you.
O Lord, in you I have put my trust; let me never be put to shame.

Kinh Tạ Ơn Ngài Là Thiên Chúa (Te Deum)

Ôi Thiên Chúa, chúng con ca ngợi và nhận biết Ngài là Chúa Tể
Ngài là Thượng Đế, muôn nước kính tôn
Ngài là Cha vạn thuở, hoàn vũ khâm sùng
hoàn vũ khâm sùng, hoàn vũ khâm sùng,
Các Thiên Thần các Quyền Thần
Kê-ru-bim và Xê-ra-phim, 
trên Thiên Quốc cất tiếng đồng hồ chúc:
Thánh thay, Thánh Thánh thay, 
Thánh Thánh Thánh thay
Chúa là thống lãnh các đạo binh 
Trời đất đầy oai danh Ngài
Tông đồ đoàn vinh hạnh, danh bộ các tiên tri
Hội Thánh nhân, Thánh nhân Tử Đạo, 
Thảy đều tán dương Ngài, tán dương Ngài
Trần gian thiên hạ khắp nơi, 
Thánh Hội truyền bá sáng ngời ngôi Cha
Ngôi con duy nhất quả là đáng kính, 
Đức Thánh Linh ấy chính Thần Thông
Hỡi Ki-tô, Vua oai phong, 
Chúa con muôn đời suy tôn Cho loài người ơn cứu độ
Xuống làm con ruột Trinh Mẫu. 
Thắng tử thần và mở Thiên Cung
Bên hữu Cha ngự trị uy hùng rất uy hùng 
Ngài xuất hiện như chánh án
Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn cầu
Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, xin Ngài nâng đỡ bầy tôi,
Nhờ bảo huyết ư cứu độ rồi Được cùng các Thánh
Được cùng các Thánh, muôn muôn đời vinh quang
Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, xin Ngài nâng đỡ bầy tôi,
Nhờ bảo huyết ư cứu độ rồi Được cùng các Thánh
Được cùng các Thánh, muôn muôn đời vinh quang
Muôn kiếp vinh quang, muôn kiếp vinh quang, muôn muôn kiếp vinh quang.
Ôi Chúa, xin đoái thương gìn giữ bầy tôi cho khỏi tội lỗi ngày này.
Xin thương xót bầy tôi, Ôi Chúa, xin thương xót bầy tôi.
Ôi Chúa, xin thương đến bầy tôi, vì bầy tôi hy vọng nơi Chúa.
Ôi Chúa, tôi tin tưởng nơi Chúa; xin đừng bao giờ để tôi bị hổ thẹn.

61- Veni Creator Spiritus (nguyên bản Latinh)

Veni, Creator Spiritus
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae;
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula. Amen.

Kinh Xin Thánh Thần Sáng Tạo Hãy Đến (Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam dịch)

Xin Thánh Linh Thiên Chúa thương đến thăm
Viếng hồn những kẻ tin Cha hết tâm
Tràn đổ ơn thiêng thấm nhuần sâu xa
Chúng con tin Chúa đã tác thành ra.
Nay Chúa mang Danh tước Đấng Ủi An
Chúa là gia sản do Thiên Chúa ban
Là suối nhiệm, là lửa nồng yêu thương
Chúa thấm nhuần lý trí như dầu thơm
Nơi Chúa bảy ơn thánh lênh láng tuôn
Chúa là thần lực tay Cha chí nhân
Là Đấng xưa Người hứa thề sẽ ban
Mở tâm hồn tín hữu tin lời thiêng
Xin thắp lên ánh sáng soi trí khôn
Trút ngập yêu thương cho tâm trí con
Thể xác yếu hèn Chúa làm mạnh hơn
Bởi thần lực kiên vững bảo toàn luôn
Bao chước mưu gian ác xin phá tan
Giữ gìn đoàn con trong ơn thái an
Được Chúa bảo tồn dắt dìu đường đi
Chúng con mong lánh thoát muôn hại nguy
Xin Chúa thương cho biết Cha chí nhân
Mở lòng soi tỏ cho biết Chúa Con
Và vững tâm luôn giữ một niềm tin
Ở Thánh Linh bởi Chúa Cha và Con
Muôn phúc vinh dâng tiến Ngôi Chúa Cha
Chúc tụng Đấng Phục sinh trong ánh quang
Cùng với Thánh Linh Đấng là ủi an
Đến muôn đời vinh phúc nơi diệu quang. Amen.
 
Các kinh nguyện có Ơn Toàn Xá 
liên quan đến Thánh Tâm Chúa Giêsu

26. Most sweet Jesus -- Act of Reparation (Iesu dulcissime - Reparationis actus)

Most sweet Jesus, whose overflowing charity for men is requited by so much forgetfulness, negligence and contempt, behold us prostrate before you, eager to repair by a special act of homage the cruel indifference and injuries to which your loving Heart is everywhere subject.

Mindful, alas! that we ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore from the depths of our hearts, we humbly ask your pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation, not only for our own personal offenses, but also for the sins of those, who, straying far from the path of salvation, refuse in their obstinate infidelity to follow you, their Shepherd and Leader, or, renouncing the promises of their baptism, have cast off the sweet yoke of your law.

We are now resolved to expiate each and every deplorable outrage committed against you; we are now determined to make amends for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behavior, for all the foul seductions laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violations of Sundays and holy-days, and the shocking blasphemies uttered against you and your Saints. We wish also to make amends for the insults to which your Vicar on earth and your priests are subjected, for the profanation, by conscious neglect or terrible acts of sacrilege, of the very Sacrament of your divine love, and lastly for the public crimes of nations who resist the rights and teaching authority of the Church which you have founded.

Would that we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation for these violations of your divine honor, the satisfaction you once made to your Eternal Father on the cross and which you continue to renew daily on our altars; we offer it in

union with the acts of atonement of your Virgin Mother and all the Saints and of the pious faithful on earth; and we sincerely promise to make recompense, as far as we can with the help of your grace, for all neglect of your great love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth, we will live a life of unswerving faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the Gospel and especially that of charity. We promise to the best of our power to prevent others from offending you and to bring as many as possible to follow you.

O loving Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mother, our model in reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of expiation; and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and the allegiance we owe to you, so that we may all one day come to that happy home, where with the Father and the Holy Spirit you live and reign, God, forever and ever. Amen

KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi – nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi – hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa – là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật – hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – những điều ơ hờ khinh dể – cùng những tội gớm ghê phạm đến chính Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ chi chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho được bù lại những tội chúng con – cùng tội thiên hạ – đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy – Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên nhủ cho nhiều người trở lại cùng Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã hợp công chuộc tội cầu bầu – xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa – cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

27. Most sweet Jesus, Redeemer -- Act of Dedication of the Human Race to Jesus Christ King (Iesu dulcissime, Redemptor)

Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before you. We are yours, and yours we wish to be; but to be more surely united with you, behold each one of us freely consecrates himself today to your Most Sacred Heart. Many indeed have never known you; many, too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your Sacred Heart. Be King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you; grant that they may quickly return to their Father's house, lest they die of wretchedness and hunger. Be King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the harbor of truth and the unity of faith, so that soon there may be but one flock and one Shepherd. Grant, O Lord, to your Church assurance of freedom and immunity from harm; give tranquility of order to all nations; make the earth resound from pole to pole with one cry: Praise to the divine Heart that wrought our salvation; to it be glory and honor for ever. Amen.

Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
(của Đức Lêô XIII và được bổ túc bởi Đức Piô XI và Gioan XXIII)

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. AMEN .

Một số kinh/việc thông dụng có thể lãnh tiểu xá

2- Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội (mỗi kinh 01 tiểu xá).

9- Kinh Truyền Tin hay Kinh lạy Nữ Vương (Mùa Phục Sinh) sáng, trưa và tối.

14- Thăm nghĩa trang Kitô giáo hay hang toại đạo.

15- Rước Lễ Thiêng Liêng.

16- Kinh Tin Kính.

29- Các Kinh Cầu thông dụng.

30- Ca Vịnh Ngợi Khen.

32- Kinh Hãy Nhớ.

39- Này con là đá (cầu cho Đức Giáo hoàng).

51- Kinh Lạy Nữ Vương.

55- Kinh Làm Dấu Thánh Giá.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL tổng hợp và chuyển ngữ

CÁC KINH NGUYỆN CHÚA THÁNH THẦN TRONG PHỤNG VỤ

5 lời khuyên giúp bạn chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống

Chúng ta đang ở trong ngày trước Lễ Ngũ Tuần! Ngày lễ này được xem là Chúa Nhật quan trọng thứ hai trong năm phụng vụ, và qua đó người tín hữu có thể sống mối tương quan mãnh liệt có được giữa sự Phục Sinh của Chúa Kitô, Chúa Thăng Thiên và Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Trong ngày trước Lễ Ngũ Tuần, các ơn huệ và hoa trái của Chúa Thánh Thần được ban cho các tín hữu, qua nhiều hình thức và phương cách khác nhau. Thật sự xúc động!

Điều quan trọng là sau khi nhận được những ơn huệ này, chúng ta có thể tiêu hóa chúng và biến chúng thành một phần của cuộc sống chúng ta.

Vì vậy, chúng tôi muốn gợi ra cho các bạn 5 điều mà bạn có thể thực hiện để nhận được những ơn này và khi làm được như vậy, Lễ Hiện Xuống sẽ là một lễ không thể nào quên.

1. Hãy mở rộng lòng trí các bạn để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần

Để chuẩn bị cho ngày lễ này, hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động trong các bạn, bằng cách cầu xin Ngài (từ nay trở đi) biến các bạn trở thành tông đồ trung thành của Chúa Kitô giữa trần gian.

Hãy cố gắng từ bỏ cái nhìn hạn hẹp vốn không cho phép các bạn nhìn thấy những gì Thiên Chúa thực sự muốn cho bạn và một cách khiêm tốn, hãy để cho mình được soi sáng và được chỉ dẫn, nhờ những hành động của Chúa Thánh Thần. Các bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.

2. Hãy phục vụ anh em của mình

Các ơn của Chúa Thánh Thần luôn sẵn sàng cho tất cả những ai tìm cách lãnh nhận qua lời cầu nguyện. Vì vậy, các bạn hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời này để rao giảng Tin mừng cho những anh em đang xa lìa Giáo hội hay những chị em không muốn nhận biết đức tin.

Tôi tin chắc rằng, qua sự can thiệp của các bạn, họ sẽ quyết định cho chính mình một cơ hội để sống ngày Lễ Hiện Xuống, con tim họ sẽ tràn ngập những điều ngạc nhiên.

3. Hãy là những chứng nhân đích thực của Tin Mừng trên thế giới

Đây là điều mà người Công giáo chúng ta phải luôn nắm bắt trong mọi lúc. Như để chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống, các bạn hãy cố gắng sống theo Phúc Âm bằng cách tự hỏi: “Chúa Giêsu đã làm điều đó như thế nào?”, “Ngài đã đưa ra quyết định thế nào trong tình huống này?”

Tôi cam đoan với bạn rằng, bằng cách đặt mình vào vị trí của Chúa Kitô đôi mắt chúng ta sẽ được mở ra để nhìn bằng cái nhìn của Chúa, và trong sự hòa hợp này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những ơn mà Chúa muốn ban cho chúng ta.

4. Canh tân niềm hy vọng của các bạn nơi Thiên Chúa

Giờ đây, các bạn hãy gác lại mọi lý do của mình, mọi dự định và những kế hoạch bạn đã thực hiện và hãy nhớ rằng niềm hy vọng của các bạn nằm ở một mục đích lớn hơn: cuộc sống vĩnh cửu.

Cuộc sống hằng ngày đưa chúng ta đi trên mọi nẻo đường, và đôi lần chúng ta có xu hướng đánh mất nhãn giới này. Vì vậy, để chuẩn bị đón nhận các ơn Chúa Thánh Thần, các bạn hãy cho mình cơ hội tập trung vào mục tiêu cuối cùng của mình: là ơn cứu rỗi. Và bằng cách tìm kiếm nó, giờ đây các bạn bắt đầu lại các dự định của mình.

5. Củng cố niềm tin của các bạn

Cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều. Các bạn hãy cầu nguyện cùng với gia đình, vợ chồng, bạn bè hay một mình cũng được. Lời cầu nguyện là một cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa, Duy nhất và Ba Ngôi. Vì vậy, tôi thân ái mời gọi các bạn hãy nói với Chúa như nói chuyện với người Cha của mình.

Hãy kể cho Ngài biết về những nỗi đau và những khao khát trong tâm hồn các bạn; hãy cho Ngài biết bạn đang khao khát mong đợi Chúa Thánh Thần hiện diện trong bạn và cuộc sống của bạn như thế nào.

Về mặt cá nhân, các bạn có thể xin Ngài ban cho các bạn những ơn mà các bạn cảm thấy cần nhất.

Các bạn nghĩ gì về những lời khuyên này? Các bạn sẽ thực hành chúng chứ? Lễ Hiện Xuống đang đến gần, chúng ta cùng cầu xin Chúa khích lệ chúng ta cùng nhau hướng về sự thánh thiện qua những ơn quý giá mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Chúng ta cùng cầu nguyện, để chúng ta có thể dùng những ơn Chúa ban mà phục vụ tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi. Amen.

Myriam Ponce - https://it.aleteia.org
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ - WQN

Các Tông đồ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần ở địa điểm nào?

Các Tông đồ có thể đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần ở “lầu trên” hoặc trong đền thờ Giêrusalem. 

Sách Công vụ Tông đồ kể rằng các Tông đồ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, vị trí chính xác của biến cố quan trọng này không được chỉ ra rõ ràng, và nhiều học giả kinh thánh đã tranh luận về nơi có thể đã xảy ra biến cố đó. 

Ngay sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Kinh kể rằng: “Trở về nhà, [Giêrusalem], các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ” (Cv 1,13). 

Rõ ràng, sau khi Chúa Thăng Thiên các Tông đồ lên “lầu trên” hoặc “phòng tiệc ly”. 

Sau đó, sách Công vụ Tông đồ chuyển sang các sự kiện về lễ Ngũ Tuần: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp” (Cv 2:1-2). 

Ở đây bản văn có chút mơ hồ. Bản dịch tiếng anh nói đến “căn nhà”, và vì thế một số học giả Kinh Thánh cho rằng tác giả sách Công vụ có ý ám chỉ đến “căn nhà” của Chúa. 

Nhà hay đền thờ

Chẳng hạn như sau này chúng ta thấy trong sách Công vụ có một tham chiếu đến Đền thờ như “căn nhà”. 

“Lều ấy, cha ông chúng ta đã kế thừa, và đã cùng với ông Giôsuê, đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua Đavít. Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và đã xin được tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Giacóp. Nhưng chính vua Salômôn mới xây nhà cho Người” (Cv 7,45-47). 

Một luận chứng khác cho rằng “căn nhà” có thể là Đền thờ theo quan điểm Do thái, dựa vào tác giả của cuốn Torah Portions: 

“Dù Luca không xác định rõ rằng các sự kiện trong sách Công vụ, chương 2, đã xảy ra trong Đền thờ, nhưng lịch sử đã suy ra nơi đó. 

Việc tuôn đổ Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần xảy ra vào thời điểm hiến tế và giờ cầu nguyện buổi sáng. Theo sách Công vụ chương 3, Simon Phêrô và Gioan đã lên đền thờ để cầu nguyện”. 

Đây cũng có thể là nơi cư trú của phần đông các môn đệ đã chịu phép rửa vào Lễ Ngũ Tuần, như đã tường thuật trong Công vụ chương 2: “Những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2,41). 

Tuy nhiên các học giả Kinh Thánh không tán đồng về cách giải thích đoạn văn này, và truyền thống địa phương vẫn cho rằng Lễ Ngũ Tuần đã xảy ra ở “lầu trên”. 

Cho dù ở đâu, điều chắc chắn là Lễ Ngũ Tuần đã diễn ra tại Giêrusalem và đã đánh dấu một điểm cơ bản cho khởi đầu của Giáo hội Công giáo.

Philip Kosloski - https://it.aleteia.org
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ - WQN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan