CHÚA BA NGÔI và ĐỜI SỐNG TÂM LINH

11-06-2019 636 lượt xem

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3:16-18).

Chúa Ba Ngôi phải giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Rất thường xuyên, khi chúng ta nhận biết và tin Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta không nhớ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là tâm điểm trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Rất tốt để chúng ta kiểm tra đời sống nội tâm và cân nhắc: Tôi có thường suy niệm về Chúa Ba Ngôi? Tôi có thường suy niệm về việc mặc khải Chúa Ba Ngôi đã được trao cho tôi qua Đức Kitô? Tôi có tin vào tình yêu của Chúa Ba Ngôi, tình yêu ấy quá lớn đến nỗi Chúa Con nhập thể làm người và chết để tôi được sống?

Chúa Ba Ngôi không chỉ là Ơn Cứu Độ của chúng ta, mà còn là mầu nhiệm chính gợi hứng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải cân nhắc vì yêu thương mà Chúa Ba Ngôi sai Ngôi Con đến thế gian. Chính Đấng Cứu Thế đã nói với chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16).

CẢ BA NGÔI TẠO DỰNG VÀ CỨU ĐỘ THẾ GIAN

Mặc dù chúng ta thường nghĩ về Chúa Cha có Đấng tạo dựng thế gian – và mặc dù Thánh Irênê còn đi xa hơn là tuyên bố rằng Chúa Con và Chúa Thánh Thần là cánh tay của Chúa Cha, Đấng tạo thành trời đất – chúng ta phải chân nhận rằng cả Ba Ngôi trong Tam Vị Nhất Thể đều tạo dựng vũ trụ. Thiên Chúa tạo thành là Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là điều rõ ràng trong Summa Theologica (Tổng luận Thần học) của Thánh Tiến sĩ Thomas Aquinas (Linh mục Dòng Đa-minh), luận thuyết về việc tạo dựng thế gian được đặt sau luận thuyết về Chúa Ba Ngôi.

Thật vậy, vị Thánh Tiến sĩ Thiên thần Thomas đã coi sự xuất phát của các thụ tạo từ Thiên Chúa là sự phản ánh của đoàn rước Ba Ngôi Thiên Chúa – nói cách khác, nhờ rất giống nhau, các thụ tạo xuất phát từ Chúa Ba Ngôi giống như Chúa Con và Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha vậy. Thánh Thomas nói: “Sau đoàn rước của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta phải cân nhắc đoàn rước của các thụ tạo của Thiên Chúa” (ST I, q.44, Mở Đầu). Đó là Chúa Ba Ngôi tạo dựng vũ trụ, mặc dù chúng ta nói Chúa Cha là Đấng tạo dựng qua Ngôi Lời, chúng ta vẫn phải chân nhận rằng cả Ba Ngôi đều là Thiên Chúa sáng tạo.

Chúng ta nhớ tới thánh ca tuyệt vời Veni Creator Spiritus – Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Linh hồn chúng ta có Ngôi Ba ngự trị. Ngài đến trợ giúp và ban ân sủng. Thánh ca này có điểm chính: Sự sáng tạo và Ơn Cứu Độ liên quan mật thiết đến nỗi Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân loại cũng phải giống như Thiên Chúa đã tạo dựng nhân loại. Nếu Chúa Con và Chúa Thánh Thần không tạo dựng chúng ta, các Ngài cũng không thể cứu độ chúng ta.

Thiên Chúa cứu độ và Thiên Chúa thánh hóa cũng phải là Thiên Chúa sáng tạo. Vì thế mà ba danh xưng – Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Độ, Đấng Thánh Hóa – không chỉ nói tới mỗi ngôi riêng biệt, mà là cả Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng chúng ta, cứu độ chúng ta, và thánh hóa chúng ta.

CẢ BA NGÔI SAI CHÚA CON ĐẾN THẾ GIAN VÌ YÊU THẾ GIAN

Các Kitô hữu thường nghĩ rằng chỉ có Chúa Cha sai Chúa Con đến thế gian – như thể vai trò của Chúa Cha là đặc quyền và chọn lựa. Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng cả Ba Ngôi (kể cả Ngôi Con) đều sai Chúa Con đến thế gian làm Đấng Cứu Độ. Từ đó, khi chúng ta đọc: “Thiên Chúa quá yêu thương thế gian”, chúng ta phải nhận thức rằng Thiên Chúa không chỉ được nói riêng tới Chúa Cha, mà bao gồm cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên-Chúa-quá-yêu-thương-thế-gian là Thiên Chúa Ba Ngôi, không chỉ riêng Chúa Cha.

Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng có sự phù hợp nào đó khi nói Chúa Cha sai Chúa Con, vì Chúa Cha là nguồn gốc của Chúa Con trong đời sống nội tại của Ba Ngôi. Cũng vậy, có sự thích hợp khi nói Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con sai đến, vì Ngài nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con từ đời đời. Như vậy, với câu hỏi: “Ai sai Chúa Con đến thế gian?”, chúng ta phải trả lời theo hai cách: Nếu chúng ta nghĩ Chúa Con nhiệm xuất từ Chúa Cha từ đời đời, thì chúng ta nói rằng Chúa Cha sai Chúa Con. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ Chúa Con được sai đến thế gian, thì chúng ta nói rằng cả Ba Ngôi đã sai Chúa Con. 

Có thể Thánh Thomas nói rõ hơn về điểm này: Có vẻ Thiên Chúa chỉ được sai đến bởi Đấng mà Ngài nhiệm xuất từ đời đời. Ngược lại, Ngôi Con được gởi đến bởi Ngôi Thánh Thần: “Giờ đây, Đức Chúa là Chúa Thượng sai tôi cùng với thần khí của Người” (Is 48:16). Nhưng Ngôi Con không từ Ngôi Thánh Thần. Do đó, Thiên Chúa được gởi đến bởi một Đấng không nhiệm xuất.

Có những ý kiến khác nhau về điểm này. Một số người cho rằng một Ngôi chỉ được gởi đến bởi Đấng mà Ngài nhiệm xuất từ đời đời; như vậy, khi người ta nói Con Thiên Chúa được Chúa Thánh Thần gởi đến, điều này được giải thích theo nhân tính của Ngài, bởi lý do Ngài được Chúa Thánh Thần gởi đến để rao giảng. Tuy nhiên, Thánh Augustinô nói (De Trin. ii, 5) rằng Chúa Con được gởi đến bởi chính Ngài và bởi Chúa Thánh Thần; Chúa Thánh Thần được gởi đến bởi chính Ngài và bởi Chúa Con; để việc được gởi đến trong Thiên Chúa không áp dụng cho mỗi Ngôi, mà chỉ áp dụng cho Ngôi nhiệm xuất từ Ngôi khác, vì việc gởi đến thuộc về mỗi Ngôi.

Trích dẫn từ ST I, q.43, a.8: “Có sự thật nào đó trong cả hai ý kiến này; vì khi một Ngôi được mô tả là được gởi đến, chính Ngôi hiện hữu từ Ngôi khác được bổ nhiệm, với hệ quả hữu hình hoặc vô hình, thích hợp với sứ vụ của Ngôi đó. Như vậy, nếu Người Sai Đi được bổ nhiệm là nguyên nhân của Người Được Sai Đi, theo nghĩa này thì mỗi Ngôi đều không sai đi, nhưng chỉ Ngôi là nguyên nhân của Ngôi đó mới được sai đi; và như vậy thì chỉ Ngôi Con được Ngôi Cha sai đi; và Ngôi Thánh Thần được Ngôi Cha và Ngôi Con sai đi. Tuy nhiên, nếu Ngôi sai đi được hiểu là nguyên nhân của hệ quả ngụ ý trong sứ vụ, theo nghĩa đó thì cả Ba Ngôi sai Ngôi Được Sai Đi”.

TAM VỊ NHẤT THỂ VÀ GƯƠNG CỦA THÁNH INHAXIO LOYOLA

Khi chúng ta cho rằng Chúa Ba Ngôi cùng yêu thương chúng ta, tạo dựng chúng ta, và cứu độ chúng ta, chúng ta nhận biết rằng Ba Ngôi phải giữ vai trò chính trong đời sống tâm linh của chúng ta. Hơn nữa, tình yêu của Ba Ngôi là nguồn mạch của đời sống nội tâm của chúng ta, vì tình yêu này đã hoàn tất Ơn Cứu Độ. Thánh Inhaxio Loyola đưa ra ví dụ về sự trung tâm mà Chúa Ba Ngôi (đặc biệt là Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi) phải có trong đời sống tâm linh của chúng ta. Cân nhắc Mầu nhiệm Nhập thể, trước tiên thánh nhân hướng dẫn chúng ta cân nhắc sự sắp xếp trong Chúa Ba Ngôi khi Thiên Chúa quyết định sai Ngôi Con đến thế gian để cứu độ chúng ta.

Lưu ý rằng việc suy niệm không chỉ tập trung vào Tình Yêu của Chúa Cha, mà tập trung vào Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, hãy cân nhắc việc Thánh Inhaxio hướng dẫn chúng ta nghĩ ra những ý tưởng và cuộc đối thoại của Ba Ngôi – điều này rất rõ trong Mở Đầu 1, phần 2 của điểm 1, điểm 2, và điểm 3.

Suy niệm này trích từ ngày đầu của tuần thứ hai trong cuốn “Ignatian Spiritual Exercises” (Rèn luyện Tâm linh theo Thánh Inhaxio), đây là một hướng dẫn tuyệt vời về cách suy niệm về Chúa Ba Ngôi phải là tâm điểm của đời sống tâm linh.

Lời nguyện chuẩn bị thông thường:

Mở Đầu 1 – Đưa ra một chuyện kể mà bạn phải chiêm niệm.

Đó là cách Ba Ngôi nhìn vào mọi khía cạnh của thế giới, đầy con người, và cách nhìn thấy mọi người sẽ sa Hỏa ngục, được ấn định từ đời đời, và Ngôi Con sẽ làm người để cứu nhân loại, và thời gian trọn vẹn sẽ đến, Ba Ngôi đã sai Sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Trinh nữ Maria.

Mở Đầu 2 – Sự cấu thành, thấy nơi chốn: Sẽ thấy cục diện thế giới, trong đó có quá nhiều người và quá khác nhau: Căn phòng của Đức Mẹ ở Nadarét, miền Galilê.

Mở Đầu 3 – Xin điều bạn cần: Xin nhận biết Chúa, Đấng sẽ làm người vì chúng ta, thế nên bạn phải yêu mến và bước theo Ngài.

Thứ nhất, đó là thấy nhiều người: Những người đầu tiên trên thế gian, khác nhau đủ thứ, trang phục cũng khác: Người thì đồ trắng, kẻ thì đồ đen; nơi thì bình an, nơi thì chiến tranh; người thì khóc, người thì cười; người thì khỏe mạnh, người thì đau yếu; người sinh ra, kẻ qua đời; v.v...

– Tưởng tượng và suy niệm về Chúa Ba Ngôi, như Ngài ngự trên Thiên tòa, Chúa Ba Ngôi nhìn xuống thế gian, mọi người không thấy như vậy, và biết bao người chết phải sa Hỏa ngục.

– Tưởng tượng thấy Đức Maria, và Sứ thần kính chào Đức Maria, rồi phản ánh để có lợi nhờ cảnh tượng đó.

Thứ hai, nghe những điều nhân thế nói, cách họ nói với nhau: Nịnh hót nhau, chê trách nhau, nguyền rủa và phỉ báng nhau, v.v...; và nghe những điều Chúa Ba Ngôi nói với chúng ta: “Hãy yêu thương nhau, hãy hành động để cứu nhân loại”,...; nghe những điều Thiên thần và Đức Mẹ nói; và rồi suy nghĩ để rút ra bài học từ những lời đó.

Thứ ba, nhìn vào những gì nhân thế làm, chẳng hạn như đối xử tệ với nhau, giết nhau, phạm tội, xuống Hỏa ngục,...; nhìn những điều Thiên Chúa làm, chẳng hạn: yêu thương, ban ơn, nhập thể, chịu chết vì chúng ta,...; những điều Thiên thần và Đức Mẹ làm: Thiên thần làm nhiệm vụ như một đại sứ, Đức Mẹ khiêm nhường và tạ ơn Chúa Ba Ngôi; và rồi suy nghĩ để có lợi ích nhờ nhữ điều này.

Cuối cuộc đối thoại được tạo ra, hãy nghĩ điều bạn phải nói với Chúa Ba Ngôi, với Ngôi Lời Nhập Thể, với Đức Mẹ, cầu xin theo mức cảm nhận của bạn, để có nhiều người noi gương Đức Mẹ mà “xin vâng”.

Chúng ta cùng cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/06/trinity-and-our-spiritual-life.html#more)

HIỂU GIỚI TÍNH QUA MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

Một người đã cố gắng giải thích Thần học Cơ thể (Theology of the Body) cho những người bạn của anh ta, và yêu cầu cách giải thích tốt về những gì người Công giáo muốn nói khi chúng ta nói rằng giới tính nên là “khuynh hướng hiệp nhất và sinh sản”. Điều chúng ta muốn nói là:

1. HIỆP NHẤT: Giới tính thu hút vợ chồng thành sự kết hiệp hoàn hảo hơn với nhau; qua đó, “cả hai nên một xác thịt” (St 2:24), theo cách chỉ có thể hiểu đầy đủ đối với Thiên Chúa.

2. SINH SẢN: Giới tính kêu gọi cuộc sống mới, hoặc chí ít cũng là mở lòng ra với cuộc sống mới.  Tình yêu đích thực không ghen tuông, mà sáng tạo.

Để hiểu giới tính, tôi nghĩ rằng người ta cần hiểu Chúa Ba Ngôi.  Trong Tam Vị Nhất Thể, Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con được yêu thương, và cách diễn tả tình yêu đó là Chúa Thánh Thần. Lm. Barron làm tốt việc giải thích điều đó ở đây. Chính xác vì tình yêu mà Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn loài trong đó. Thế nên Chúa Ba Ngôi vừa Hiệp nhất vừa Sáng tạo. Chính tình yêu đó thu hút Chúa Cha và Chúa Con thành Thiên-Chúa-Hiệp-nhất-bất-khả-phân-chia, và tình yêu đó kiến các Ngài tạo dựng vũ trụ.

Tình yêu của con người cũng như vậy. Khi chồng yêu vợ, cả hai thực sự nên một, sự thân mật tâm hồn và thể lý đó ước muốn sản sinh sự sống mới. Sự sẵn sàng sản sinh sự sống mới này, và ngay cả sự ham muốn, là dấu hiệu về điều gì đó lành mạnh về tâm linh hơn chỉ là dục lạc (hedonistic).

Trong tình dục hôn nhân cũng vậy, hai người nên một (St 2:24), nhưng hai người cũng là ba, khi tình yêu họ có dạng một đứa con chưa sinh ra. Như vậy tình dục “được thiết kế” làm nguyên nhân để hai người trở thành một điều khác tốt đẹp hơn, điều mà cả ba và một, phản ánh cách thức Chúa Ba Ngôi là Ba và là Một. Như vậy mỗi đứa con được sinh ra theo cách này đều được “đóng ấn” hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong khái niệm của Ngài.

Đó là lý do chúng ta có thể nói về Chúa Ba Ngôi là Gia đình Đệ nhất: mỗi Thành viên trong Tam Vị Nhất Thể tự ban phát chính mình cho hai Ngôi Vị kia. Hãy đọc Kinh Thánh, bạn sẽ hiểu rằng thay vì tuyên bố tính vĩ đại của mình, mỗi Ngôi Vị trong Tam Vị Nhất Thể tập trung vào cách vĩ đại của hai Ngôi Vị kia:

– Chúa Cha ca ngợi Chúa Con trong Mt 3:17 và Mt 17:5, và là Đấng làm chứng về Ngài (Ga 5:31-32).

– Chúa Con thi hành Thánh Ý Chúa Cha (Ga 5:19-20), trong khi từ chối làm chứng cho chính Ngài (Ga 5:31-32).

– Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần trên Chúa Con, trong khi Chúa Con ban Chúa Thánh Thần trên chúng ta (Cv 2:33).

– Có thể lời ca ngợi cao nhất mà Chúa Giêsu có thể nói là dành cho Chúa Thánh Thần: “ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”  (Ga 16:7).

– Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến, nhân danh Chúa Con, và dạy chúng ta biết về Chúa Con la Đức Giêsu (Ga 15:26), điều đó chỉ nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể nói rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa (1 Cr 12:3).

– Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (Dt 9:14).

– Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta tới Chúa Cha (Gl 4:6; Ep 2:18).

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha khi tràn đầy niềm vui qua Chúa Thánh Thần (Lc 10:21), và bạn có được hình ảnh hoàn hảo về tình yêu. Chúa Cha gởi Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần đổ đầy tình yêu vào Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ca tụng Chúa Cha. Chúa Giêsu ca tụng sự Hiệp nhất của Tam Vị Nhất Thể (Trinitarian Unity) ngay lập tức (x. Lc 10:22).

Đây là một trong các lý do mà ngừa thai là sai trái. Dùng các biện pháp tránh thai để ngăn cản tính sản sinh của tình yêu trong khi dùng các phương tiện khác là xuyên tạc hoặc hư hỏng (perversion). Chúng ta đang cố gắng kiểm soát và kiềm chế tình yêu: cho phép hai nên một mà không cho phép họ thành ba. Điều đó vô tác dụng – vợ chồng ngừa thai là đang ở mức nguy cơ cao về ly hôn nhiều hơn so với các cặp vợ chồng không ngừa thai. Thay vì đổ đầy tràn tình yêu cho nhau, người ta lại giữ lại cho mình.

Nếu một người ngồi ăn, nhai đồ an, thưởng thức hương vị, và lại nhổ ra, chúng ta thấy nó không lành mạnh và bất thường đối với thức ăn. Điều đó không xảy ra với đồ ăn ngon: chính lý do thực phẩm là món ngon để ăn vì cơ thể chúng ta cần nó để sống. Niềm vui của việc ăn uống là một cách tinh tế mà chúng ta làm những gì nên làm (ăn uống). Trích xuất niềm vui mà không thỏa mãn nhu cầu của cơ thể về việc hấp thụ calo sẽ làm cho việc khoái khẩu trở thành vô nghĩa.

Chúng ta nhận biết kế hoạch của Thiên Chúa (làm cho thực phẩm thành vui thú, nên người ta mới ăn, như vậy mới không chết đói), và quyết định tích cực cản trở nó. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất” (St 1:22). Và chúng ta được thu hút vào sự kết hiệp hôn nhân – niềm vui đó là cách khuyến khích. Chúng ta khả dĩ nhận biết điều này nhờ vào chính “thiết kế giới tính”, hoặc bằng cách nhìn vào thế giới động vật. Ở đó, các khoa học gia cho chúng ta biết rằng động vật không hưởng lạc thú, nhưng chúng chỉ hành động theo bản năng sinh sản. Như vậy, bằng chính điểm cốt lõi, đó là khuynh hướng sinh sản. Đó cũng là Hiệp nhất và Niềm vui để đa số các cặp vợ chồng nhắm vào hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Đối với thực tế sinh sản của giới tính, nhai và nhổ ra, là phản lại tình dục đích thực và chống lại Thiên Chúa.

Vợ chồng nên noi gương yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Hãy đổ đầy tràn tình yêu cho nhau, thu hút vào sự kết hiệp hoàn hảo, và sẵn sàng thể hiện tình yêu đó để hình thành những đứa con.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ http://shamelesspopery.com/understanding-sex-through-the-mystery-of-the-trinity/)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.